Bestyrelsesmøde referat 16/11-2022

Referat

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen

Dato: Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00
Sted: Lars
Referent: Kim

Dagsorden


1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referatet er godkendt.

3. Opgradering af havemaskiner? Hvor er vi?

I forhold til indkøb af redskabsmaskine afventer vi i samråd med Lund til foråret. Lund skal have mere plads til maskiner og redskaber og vil gerne i den forbindelse have inddraget det lille arealet ved siden af, hvor der nu, er cykelparkering. Dette kræver, at der etableres cykelafdækning ved de nuværende cykelskure ved de grønne arealer så der er mulighed for at stille cyklerne under tag.

4. Arbejdsdag, evaluering.

Vi er alle i bestyrelsen enige om, at vi vil gøre et sidste forsøg på, at få andelshaverne til at deltage i arbejdsdagen, da vi kan konkludere, at det er de samme personer, som møder op. Dette er meget utilfredsstillende da det er på arbejdsdagene, hvis vi løfter i flok, kan spare en del på vores vedligeholdelses konto. Med andelstanken in mente vil bestyrelsen tage emnet med på generalforsamlingen, hvor vi forslår, at enten engagerer andelshaverne sig i foreningen eller vi forslår vedligeholdelsesbeløbet sættes op med 5 kr. til fremtidige udgifter.

5. Hjemme side.

Hjemmesiden kører til stor tilfredshed. Hjemmesiden skal over på vores CVR nr. så der ikke er personnavne i administrationsdelen.

6. Udskiftning af døre, spørgsmål fra beboer.

En andelshaver er ikke tilfreds med fordøren og vil have den udskiftet. Bestyrelsen mener, at døren skal repareres da vi vil skifte samtlige fordøre i foreningen nå der er opspareret midler til dette.

7. Tømrer, Lasse har overtaget efter Finn

Det jo bare dejligt, så får vi nok lavet vores arbejde lidt hurtigere.

8. Eventuelt.
  • Julefrokost d. 26.11.22😊
  • Parkeringsbåse er ikke tydeligt nok afmærkede, enten skal de mørke sten som indikere p-pladsen renses eller der skal lægges nye. Hvad er billigst?
  • Mark oplyste, at hvis vi skulle kunne aflæse vores forbrug digitalt indebære det at alle lejligheder tilmelder sig dette også lejer, dette koster 20 kr. ekstra årligt
  • Næste møde: 18.01.2023. Hos Lone.

Illustration Vecteezy