2024 Referat ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen Spangsbjerghaven/Højvangshaven

Onsdag den 10. april 2024 kl. 18:00
På Restaurant Parken, Søvej 9, 6700 Esbjerg

21 stemmeberettigede andelshavere

 1. Valg af dirigent
  • Revisor Ole Lauridsen blev enstemmigt valgt dirigent.
  • Ole konstaterede at generalforsamlingen var retmæssig indkaldt og spurgte om der var indvendinger, hvilket ikke var tilfældet.

 2. Bestyrelsens beretning

  • Formand Lone Jepsen bød velkommen og berettede om følgende:
   • Der blev solgt 6 andele 2023
   • Arbejdsdagen var en stor succes med 22 fremmødte
   • En del skader. Primært fra regn der kommer ind gennem taget
   • Containergård til affald blev etableret maj 2023
   • Flere andelshavere end tidligere er blevet hårdt ramt på pengepungen i forbindelse med vand/varme afregning

  • Kommentar:
   • Fint med en containergård, men folk skal stadig blive bedre til at sortere og selv køre ting der ikke kan være i containerne på genbrugsplads.

 3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse heraf

 4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt godkendelse heraf og af eventuelle besluttede ændringer af boligafgiften
  • Ole fremlagde budgettet, som også blev enstemmigt godkendt.
   • Aconto varmebidraget forhøjes med 20%, fordi DIN Forsyning A/S har hævet varmepriserne i 2 omgange og der skal være sammenhæng mellem hvad DIN Forsyning A/S opkræver i aconto og hvad alle beboer indbetaler i aconto.
 5. Fra bestyrelsen
  • Arbejdsdagen bliver d. 24. August 2024

 6. Valg af bestyrelse:

  • På valg var:
   • Lone Jepsen – modtog ikke genvalg og stopper som formand.
   • Lars Lundblad – modtog ikke genvalg.

  • De resterende 3 bestyrelsesmedlemmer vurderede, at 4 bestyrelses­medlemmer og en suppleant ville være ønskelig. Derfor skulle der findes ét nyt bestyrelsesmedlem.
   • Tanja Frederiksen meldte sig og blev valgt
  • Suppleant:
   • 
Ingen ønskede at melde sig som suppleant, og da vedtægterne blot kræver 3 bestyrelsesmedlemmer (inkl. formand), blev det besluttet at fortsætte uden suppleant.
 7. Indkomne forslag

  • Ingen

 8. Eventuelt
  • Elskabe der ruster. Det er nogle fællesskabe som står rundt omkring. Det er usikkert hvad deres funktion er. Lone vil undersøge sagen.
  • Nogle lejligheder har ikke fået færdiggjort deres fiberinstallation, fordi de ikke var hjemme og ikke siden har modtaget en henvendelse. Lone vil tage fat på Nordlys.
  • Udskiftning af døre. Det bliver en vurdering fra sag til sag. Vi skifter døre som trænger hen ad vejen, men vi skifter ikke alle døre, for det er ikke alle døre der trænger.
  • Forvirring om udskiftning af skraldespande. Mark Feldberg mener stadig at det kun gælder for parcelhuse i første omgang og det er en misforståelse hos skraldemændene, at der er monteret en seddel om udskiftning. Men da vi kun får tømt hver anden onsdag, ved vi det førstkommende onsdag.
  • Lone vil kontakte Ista for nye logins til vand- og varmeovervågning på app og Ista online, fordi dem vi tidligere har modtaget, ikke længere virker. 
Mark opfordrer folk til at tjekke deres regninger, da han selv er opkrævet dobbelt.

Bestyrelsen vil mødes og konstituere sig den 7. maj 2024 kl. 19:00 hos Mark Feldberg.

Illustration Vecteezy